Dotacje na start

Projekt pt.: „DOTACJA NA START”,
nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0106/16
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez – Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM i Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA,
na podstawie Umowy nr 99/ RPLU.09.03.00-06-0106/16-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

 

Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w 4 edycjach, dla 30 osób w każdej:
I edycja – marzec 2018 – zakończona
II edycja 01.2019r. – zakończona
III edycja 09. 2019r. – zakończona

IV edycja 06-07. 2020r.;

Wyniki oceny biznesplanów – II edycja

 

NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO III EDYCJI PROJEKTU PT. „DOTACJA NA START” RUSZA OD 23 WRZEŚNIA 2019 R.WYPEŁNIONE FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIURA PORJEKTU – CHEŁM, AL. ŻOŁNIERZY I AWP 3, w godz. 9.00 – 14.00.

Jednocześnie informujemy, że do III edycji projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób. Zgodnie z zapisami Regulaminu rektutacji oznacza to, że nabór trwać będzie:

a/ do chwili przyjęcia zgłoszeń w ilości 40 sztuk
lub
b/ do 22 października 2019 r.

Informujemy, że w związku z zebraniem wymaganej liczby formularzy zgłoszeniowych, nabór  do trzeciej edycji projektu „Dotacja na start” został zakończony.

 

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM/ UCZESTNICZKĄ PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do 120 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową)
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami ,
d) osoby długotrwale bezrobotne ,
e) osoby o niskich kwalifikacjach .
Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej , które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób
systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Tylko ww. grupy priorytetowe otrzymają wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 r. do 31.11.2021 r. dla mieszkańców powiatów:
– miasta Chełm
– chełmskiego
– krasnostawskiego
– włodawskiego
– hrubieszowskiego.

WNIOSKODAWCA zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów,
w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 240 osób,
tj. 60 osób w każdej edycji.

Formularz rekrutacyjny składa się z części formalnej (I, II, IV) dotyczącej kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części (III) dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej oraz załączników:
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
– załącznik nr 2a
– załącznik nr 2b, 2 c – jeśli dotyczy

Załączniki do projektu:

  1. Dokumenty informacyjne (858 pobrań)
  2. Dokumenty rekrutacyjne (850 pobrań)
  3. Dokumenty dla uczestnika/uczestniczki projektu (625 pobrań)

Uczestnikiem projektu jest osoba, która przejdzie etap rekrutacji.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress