Dotacje na start

Zarząd Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM

informuje, że projekt pn. „Dotacja na start” jest w ostatniej fazie realizacji. Oznacza to, że nie będzie ogłaszanych kolejnych naborów do udziału w tym projekcie.OGŁOSZENIE


Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM ogłasza NABÓR dla mieszkańców powiatów: miasta Chełm, chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego do złożenia  formularzy zgłoszeniowych do projektu pt. „Dotacja na start” w terminie od 1 lipca 2020 r., w biurze projektu: Chełm Al. Żołnierzy I AWP 3, w godz. 9.00 – 14.00. 

Stowarzyszenie NASZ CHEŁM informuje, że liczba miejsc jest ograniczona, do projektu zostanie zakwalifikowane 20 osób.

Jednocześnie Stowarzyszenie NASZ CHEŁM zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru kandydatów,
w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 200%.

Przypominamy, że w związku ze stanem pandemii,  w trosce o zdrowie zarówno pracowników Stowarzyszenia jak i zainteresowanych udziałem w projektach, prosimy o zachować wszelkich możliwych wymogów sanitarnych – np. JEDNA OSOBA w biurze projektu, maseczka, ewentualnie jednorazowe rękawiczki.


Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM informuje, że zgodnie
z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878), dalej jako „rozporządzenie”, zakazane jest:

1) organizowanie zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631);

2) innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań:

a) danej osoby z jej osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020r. poz. 568 i 875) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu,

b) 2 osób.

W związku z tym, przeprowadzenie szkolenia czy kursów w formie stacjonarnej, polegającej na zebraniu określonej liczby uczestników w określonym pomieszczeniu, nie jest obecnie możliwe.

Oznacza to, że nabór formularzy zgłoszeniowych do ostatniej edycji projektu pt. „Dotacja na start” zostaje przełożony
na miesiąc LIPIEC 2020 r.

 

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.


OGŁOSZENIE

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem Stowarzyszenie NASZ CHEŁM zwraca się z prośbą, aby w trosce o zdrowie zarówno pracowników Stowarzyszenia
jak i zainteresowanych udziałem w projektach, ograniczyć wizyty w biurze projektu.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Stowarzyszenia formą mailową: dotacjanastart@naszchelm.eu   lub telefoniczną 502589929.

Prosimy o rozwagę i o to, by – podobnie jak w przypadku wizyt w biurze projektu ograniczyć wizyty w miejscach, które gromadzą duże skupiska ludzi. Jeżeli nie ma takiej konieczności, nie opuszczajcie domów.

Unikajcie skupisk ludzkich i na bieżąco kontrolujcie swój stan zdrowia. Jeżeli dostrzegacie niepokojące symptomy, takie jak podwyższona temperatura, kaszel czy duszności lub mieliście kontakt z osobą, która przebywała na obszarach objętych koronawirusem, W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI skontaktujcie się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chełmie.

NUMERY TELEFONÓW:

☎ (82) 565 34 21 oraz 565 34 22

☎ 693 444 561 (po godzinach pracy)

Jeżeli nie jest to możliwe, zgłoście się na izbę przyjęć oddziału zakaźnego w chełmskim szpitalu.


Projekt pt.: „DOTACJA NA START”,
nr projektu: RPLU.09.03.00-06-0106/16
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany przez – Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM i Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej TRIADA,
na podstawie Umowy nr 99/ RPLU.09.03.00-06-0106/16-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

 

Rekrutacja do projektu będzie odbywać się w 4 edycjach, dla 30 osób w każdej:
I edycja – marzec 2018 – zakończona
II edycja 01.2019r. – zakończona
III edycja 09. 2019r. – zakończona
IV edycja 06-07. 2020r.- zakończona

Wstępna lista uczestników zakwalifikowanych do IV edycji projektu

Lista podstawowa uczestników rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w ramach projektu „Dotacja na start” – IV edycja

Lista osób rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego – IV edycja

KTO MOŻE BYĆ UCZESTNIKIEM/ UCZESTNICZKĄ PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do 120 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową)
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a) osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami ,
d) osoby długotrwale bezrobotne ,
e) osoby o niskich kwalifikacjach .
Ponadto wśród uczestników projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej , które znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup (od a do e). Warunkiem koniecznym jest przejście reorientowanych osób
systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu zabezpieczeń (ZUS).

Tylko ww. grupy priorytetowe otrzymają wsparcie w postaci dotacji bezzwrotnych.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 r. do 31.11.2021 r. dla mieszkańców powiatów:
– miasta Chełm
– chełmskiego
– krasnostawskiego
– włodawskiego
– hrubieszowskiego.

WNIOSKODAWCA zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów,
w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 240 osób,
tj. 60 osób w każdej edycji.

Formularz rekrutacyjny składa się z części formalnej (I, II, IV) dotyczącej kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz części (III) dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej oraz załączników:
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
– załącznik nr 2a
– załącznik nr 2b, 2 c – jeśli dotyczy

Załączniki do projektu:

  1. Dokumenty informacyjne (2939 pobrań )
  2. Dokumenty rekrutacyjne (2900 pobrań )
  3. Dokumenty dla uczestnika/uczestniczki projektu (2529 pobrań )

Uczestnikiem projektu jest osoba, która przejdzie etap rekrutacji.