Jak będziemy wybierać Rady Osiedli

wyboryBW związku z tym, że nie jest rzeczą prostą znalezienie informacji dotyczących zasad wyborów do rad chełmskich osiedli, poniżej prezentujemy najistotniejsze kwestie tej procedury. Z opowieści, które do nas docierają wynika, że nie zawsze te wybory były realizowane w zgodzie z tymi standardami. Zwracajcie na to uwagę podczas wyborów w swoich osiedlach. Tylko w taki sposób możemy zapewnić realny udział mieszkańców w lokalnym samorządzie.

Pamiętaj!

Idąc na wybory Rady Osiedla nie zapomnij o dokumencie tożsamości! Tylko mieszkaniec Osiedla może wziąć udział w głosowaniu. Domagaj się od prowadzących zebranie przestrzegania tej zasady.

A oto podstawowe reguły wyborów:

 • Przewodniczący Rady Miasta, albo wyznaczony przez niego radny otwiera obrady. Prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego obrad.
 • Kandydatów na funkcję Przewodniczącego RO i członków RO mają prawo zgłaszać stali mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich
 • Zgłaszanie kandydatów następuje odrębnie na funkcję Przewodniczącego Rady i Zarządu, a dopiero po dokonaniu jego wyboru następuje zgłaszanie kandydatów na pozostałych członków RO.
 • Kandydatem na funkcję Przewodniczącego oraz członka RO może być mieszkaniec Osiedla, który ma ukończone 18 lat w dniu wyborów.
 • Kandydat po zgłoszeniu go musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 • Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący odczytuje nazwiska kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i umieszcza je w kolejności alfabetycznej na tablicy w taki sposób, aby były widoczne dla uprawnionych do głosowania.
 • Głosowanie jest tajne, przeprowadza je 3 osobowa komisja skrutacyjna, wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych do głosowania.
 • Kart do głosowania nie może być więcej niż uprawnionych do głosowania.
 • W pierwszej kolejności przeprowadza się wybór Przewodniczącego RO następnie pozostałych członków Rady.
 • Głosujący pozostawia na karcie do głosowania jednego kandydata na funkcję Przewodniczącego Rady oraz co najwyżej taką liczbę kandydatów na członków, jaką liczy RO. Nazwiska kandydatów przeciwko którym się głosuje skreśla się.
 • Przewodniczącym RO pozostaje kandydat, który uzyskał większą liczbę głosów od wszystkich pozostałych kandydatów. Jeżeli największą liczbę głosów uzyskał więcej niż jeden kandydat, głosowanie powtarza się ograniczając tylko do tych kandydatów.
 • Członkami RO zostają ci kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
Jak będziemy wybierać Rady Osiedli