Dotacja na start

Od 01 marca 2018 roku rusza projekt pt. „Dotacja na start” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Dotacja na start