Ścieżki współpracy

„Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę ponadnarodową, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, Oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy W.334.III.2020, pt.: „Europejski model działania nowopowstałej firmy jako wsparcie w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”.

Zestaw logotypów

Nazwa partnera zagranicznego:

Associazione Artistica Culturale “A Rocca”.

Cel projektu:

Wzmocnienie gospodarcze młodych przedsiębiorców poprzez utworzony europejski model działania firm jako wsparcie w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Nazwa wypracowanego rozwiązania:

Indywidualny Plan Rozwoju Firmy.

Opis rozwiązania:

Celem narzędzia jest wsparcie uczestniczek i uczestników realizowanego projektu w zakresie prowadzenia własnej firmy, po co najmniej pół rocznej działalności na rynku, z uwzględnieniem aspektów nie będących częścią podstawowego cyklu szkoleniowego realizowanego w ramach projektu bazowego „Dotacja na start”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczestniczki i uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne przydatne im w codziennym funkcjonowaniu firmy, odpowiadające na pojawiające się problemy, a służące wzmocnieniu wizerunku i potencjału nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw.

Adresatami narzędzia jest 18 osób, tj. uczestniczki i uczestnicy projektu pt. „Dotacja na start”.

Szkolenie i warsztaty prowadzone będą w grupach maksymalnie 18 osobowych.

Coaching jest wsparciem indywidualnym dla każdej uczestniczki/ uczestnika przeznaczono 5 godzin lekcyjnych.

Szkolenie oraz warsztaty

Zakres tematyczny szkolenia:

DZIEŃ 1

  1. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w działalności firm – wskazanie rozwiązań promocyjnych w mediach społecznościowych; sposoby/ metody/mechanizmy związane ze wsparciem rentowności firm, rynków zbytu i możliwościami współpracy z podmiotami zagranicznymi.
  2. Przedstawienie możliwości rozwoju firmy poprzez pryzmat firm rodzinnych (przykłady firm sycylijskich w nawiązaniu do studium przypadku firm lokalnych).
  3. Możliwość rozwoju firmy poprzez wzrost zatrudnienia: możliwość zatrudnienia stażysty, ucznia z możliwością przyuczenia do zawodu. Prezentacja aktualnego stanu prawnego.

DZIEŃ 2

Tworzenie Indywidualnych Planów Rozwoju Firmy:

Coaching

– indywidualne wsparcie poprzez doradztwo „szyte na miarę” potrzeb (opracowanych IPRF) Uczestniczek i Uczestników projektu (ewaluacja).

Program coachingu będzie dostosowany indywidualnie do każdej uczestniczki i uczestnika projektu, realizowany zgodnie z ich IPRF, dostosowany do tempa uczenia się,i nabywania wiedzy.

Efektywność / Wpływ rozwiązania:

W diagnozie potrzeb i oczekiwań projektu grantowego wzięło udział osiemnastu uczestników projektu standardowego (ostatnia edycja projektu).

W odniesieniu do poprzednich edycji projektu standardowego, Wnioskodawca wie, że w drugim półroczu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu, następuje mała stagnacja/ wypalenie w zakresie realizacji działań w firmie. Jest to czas, kiedy młody na rynku przedsiębiorca, nazywa „zastojem”. Związane jest to z rozruchem działalności – wszystkie siły i chęci zostały zaangażowane, a zderzenie z rzeczywistością na lokalnym rynku powoduje spowolnienie/zastój.

Co jest tego przyczyną? Czy jest to tylko sytuacja na lokalnym rynku (niezależna od przedsiębiorcy)? Czy jest to zależne od nastawienia uczestniczki/uczestnika projektu do realizacji swoich zamierzeń? Od jakich czynników to zależy? Jak można zniwelować spowolnienie/ zastój? Co się stanie jeśli przedsiębiorca na tym etapie nie otrzyma wsparcia?

W ramach wywiadu dopytano Uczestniczki i Uczestników o taką sytuację.

Złożyło się na to kilka elementów, które nie zawsze uzależnione są od przedsiębiorców – m.in. sytuacja związana z COVID-19, tj. ogłoszenie lockdownu oraz konsekwencje w postaci zachorowań wraz z rekonwalescencją. Sytuacja „zastoju” związana jest również z niedopracowaniem promocji firmy w internecie oraz poprzez kanały komunikacji. Uczestniczki/uczestnicy nie wiedzą jak wykorzystywać serwis Yutube.com i platformy streamingowe lub jak korzystać z narzędzi Google Ads.

Stąd też pomysł na kolejne krótko i długoterminowe plany firmy, opisane, określone w czasie, monitorowane przez coacha.

Korzyści ze współpracy międzynarodowej:

Partner to organizacja współpracująca z instytucjami z całego świata, zapewniając im pełną pomoc, taką jak: administracja, szkolenia, transfer z/na lotnisko, zakwaterowanie, organizacja programu praktyk, szkoleń i doradztwa. Działalność organizacji jest sprawnie prowadzona przez doświadczony personel, w tym naukowców, trenerów i nauczycieli, kierowników projektów z UE i ekonomistów. Od 2010 r. Koordynuje szkolenia poprzez swoje centrum szkoleniowe BrainUpLab, wykorzystując jako główną metodologię, podejście formalne lub nieformalne i angażując do współpracy sieć trenerów z UE oraz lokalne szkoły techniczne i zawodowe. Wdraża projekty UE ze szczególnym uwzględnieniem następujących sektorów: Education kształcenie ustawiczne, Mobility mobilność ucznia, Metody kształcenia i nauczania VET, Migracja, bezrobocie, przedsiębiorczości i startup.

Współpraca z tą organizacją będzie ogromnym wsparciem dla realizowanego projektu, gdyż jej kadra wielokrotnie pracowała nad szkoleniami, testami pilotażowymi, budowaniem programów nauczania, przeprowadzaniem badań i analiz rynkowych i społecznych, itp. Posiada doświadczenie w projektowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu, monitorowaniu i rozpowszechnianiu. Obejmuje rolę partnera wysyłającego, goszczącego i pośredniczącego, współpracującego z setkami organizacji UE. Od 2010 r. Uczestniczyła w ponad 300 projektach Erasmus +. Organizacja gościła stażystów VET z różnych sektorów, w tym z grafiki, gastronomii, turystyki, fryzjerów, ogrodników, stolarzy, mechaników, ICT, księgowości, sprzedaży i sztuki. Uczestnicy przybyli z wielu krajów, w tym PL, ES, GR, HR, LV, SK, SE, CZ, HU, FR, AU, FI, DE, M, DE, CY, EW i BG.

Udział partnera ponadnarodowego jest kluczowy oraz decydujący dla sukcesu projektu. Współpraca z doświadczonym zagranicznym partnerem pozwoliła na transfer doświadczenia i wiedzy eksperckiej oraz najlepszych praktyk zebranych w toku realizacji projektu. W relacji z Wnioskodawcą partner ponadnarodowy wszedł w rolę mentora inspirującego wskazującego najlepsze rozwiązania własne oraz doradzającego formę ich potencjalnej, dopasowanej do realiów rynkowych implementacji na gruncie krajowym.

Do pobrania:

Ścieżki współpracy