„Nasz Chełm” podpowiada jak starać się o unijne pieniądze

Mieszkańcy Chełma, coraz częściej pytają nas o sprawy związane z możliwościami skorzystania z unijnych funduszy. Pytania są bardzo różne – począwszy od tych indywidualnych: czy mogę dostać pieniądze na swoją firmę, albo jak załatwić szkolenie dzięki któremu dostanę pracę, aż po podstawowe – jak zdobyć pieniądze dla małego stowarzyszenia na działania integrujące mieszkańców małej wioski. Doświadczenia jakie mamy w pozyskiwaniu dotacji unijnych i w prowadzeniu różnych form doradztwa i szkoleń, pozwalają nam podjąć wyzwanie podzielenia się tą wiedzą.

Na początek odpowiedz sobie my na pytanie podstawowe: gdzie szukać pieniędzy na sfinansowanie swoich pomysłów? Najpoważniejsze źródła to oczywiście współfinansowane z pieniędzy unijnych ogólnokrajowe

programy operacyjne:

Warto także pamiętać o:

Warto pamiętać, że każde województwo posiada także swój własny program regionalny. W naszym przypadku jest to po prostu Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego (RPO WL). Na jego realizację przeznaczone zostało ponad 2,23 mld  euro. Z naszego punktu widzenia jest to program najważniejszy. Od niego też rozpoczniemy analizę na co właściwie można otrzymać pieniądze, kiedy jest to możliwe i co należy zrobić by na konto wpłynęła kasa tak potrzebna na realizację naszego fantastycznego pomysłu.

Na co pieniądze z RPO WL?

Pierwszą wskazówką jest lista tzw. Osi priorytetowych:

 • Badania i innowacje
 • Cyfrowe lubelskie
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Energia przyjazna środowisku
 • Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
 • Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • Mobilność regionalna i ekologiczny transport
 • Rynek pracy
 • Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
 • Wyłączenie społeczne
 • Edukacja, umiejętności i kompetencje
 • Infrastruktura społeczna

Na pierwszy rzut oka widać, że lista jest bardzo ogólnikowa i trudno dopasować do niej nasz pomysł. Na szczęście da się uniknąć obowiązku czytania całego programu i nieodłącznie towarzyszącego mu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Wystarczy napisać do nas: naszchelm_radzi@naszchelm.eu albo zadzwonić/napisać e-mail do nas lub do jednego z wielu punktów informacyjnych.

Twój pomysł mieści się w założeniach RPO

Pora sprawdzić na co możesz wydać  unijne pieniądze. Przyjmijmy, że jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji na rozwój własnej działalności gospodarczej (wg języka funduszu będzie to: Oś 3 – Konkurencyjność przedsiębiorstw. W związku z tym przy poszukiwaniu informacji o konkursie musimy pamiętać o nr działania. Dotacja na rozwój będzie mieścić się w Osi 3, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP). Do wydatków kwalifikowalnych w tym przypadku zalicza się wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu. Są to np.:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp.,
 • raport oddziaływania na środowisko,
 • zakup nieruchomości niezabudowanej nierozerwalnie związanej z realizacją projektu,
 • zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu nierozerwalnie związanego z realizacją projektu.
 • prace budowlano-montażowe,
 • prace wykończeniowe,
 • dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu,
 • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
 • zakup nowych środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
 • zakup używanych środków trwałych pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej, cena środka trwałego nie przewyższa wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
 • zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii,
 • spłata rat kapitałowych należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej pod warunkiem, że:

* będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem,
* będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
* będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych.

Skoro już dopasowaliśmy nasz pomysł do określonej osi priorytetowej, musimy sprawdzić kiedy przewidywane jest ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach tej osi. Wszystkie instytucje odpowiadające za realizację programu ogłaszają co roku na swoich stronach harmonogramy naboru wniosków. Aktualny harmonogram dla RPO WL znajdziecie tutaj.

Zapoznanie się z harmonogramem da nam więcej czasu na przygotowanie naszego wniosku o dofinansowanie. Jest to o tyle istotne, że w niektórych przypadkach od ogłoszenia konkursu i jego regulaminu do dnia zakończenia naboru może minąć zaledwie dwa tygodnie.

***

Za tydzień opowiemy Wam o tym jak przygotować wniosek o dofinansowanie Waszego projektu i oczywiście odpowiemy na Wasze pytania

***

Poszukujecie informacji związanych z korzystaniem z funduszy unijnych – piszcie do nas: naszchelm_radzi@naszchelm.eu.

W tekście wykorzystano materiały www.agencjainnowacji.pl

 

„Nasz Chełm” podpowiada jak starać się o unijne pieniądze