Porozumienie Chełmskich Wspólnot Mieszkaniowych

Reprezentanci Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Miasta Chełm, obecni na spotkaniu założycielskim zwołanym na dzień 23 października 2014 roku w Chełmie, zwani dalej „Sygnatariuszami”, mając na uwadze potrzebę wsparcia funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych działających na terenie miasta Chełm postanawiają Utworzyć „Porozumienie Chełmskich Wspólnot Mieszkaniowych”.

Jednym z inicjatorów zawarcia porozumienie jest środowisko skupione wokół Naszego Chełma i Mariusza Wieliczko. Za cel stawiamy sobie:

  1. Integrację i rozwój środowiska chełmskich wspólnot mieszkaniowych w celu wzmocnienia ich potencjału.
  2. Współpracę wspólnot mieszkaniowych z samorządem lokalnym, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, komitetami społecznymi, instytucjami naukowymi i otoczenia biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  3. Rozwój współpracy Porozumienia z organizacjami pozarządowymi i wybranymi instytucjami Unii Europejskiej w celu wymiany doświadczeń oraz pomocy w pozyskiwaniu celowych środków unijnych.
  4. Promocję nowych usług i technologii z zakresu funkcjonowania i utrzymania nieruchomości, w szczególności z dziedziny odnawialnych źródeł energii.
  5. Rozpoznanie potrzeb chełmskich wspólnot mieszkaniowych oraz pomoc w poszukiwaniu form i sposobów ich zaspokojenia.
  6. Organizację wsparcia merytorycznego i logistycznego dla już istniejących wspólnot mieszkaniowych oraz wsparcie procesu powstawania nowych.
  7. Promocję Porozumienia jako sposobu na rozwój społeczno-gospodarczy społeczności lokalnych.

Jednym z pierwszych wyzwań przed którymi stoi Porozumienia, jest podjęcie działań na rzecz odzyskania pieniędzy, które nie trafiają na konta wspólnot, a są zatrzymywane przez Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych sp. z o.o.

Porozumienie Chełmskich Wspólnot Mieszkaniowych
Tagged on: